Klassregler Carrera Helmsman 2006

Carrera Helmsman konstruerades 1979 av Håkan Södergren och antogs 1984.09.25 av Svenska Seglarförbundet som nationell klass. Femte utgåvan 2006.04.03.

A     ALLMÄNNA REGLER

A.1  Entypsklausul

A.1.1    Carrera är en entypsklass. Om inte annat särskilt anges i dessa klassregler skall båtarna vara lika beträffande uppbyggnad, skrov, däck, köl, viktfördelning, inredning, segelplan samt roder.

A.1.2    Alla båtar skall i princip tillverkas i överensstämmelse med de officiella konstruktionsritningarna.

A.1.3    Avvikelser från konstruktionsritningarna är endast godkänt då så uttryckligen anges i dessa klassregler.

A. 1.4   Tolkning av de här reglerna skall göras av Svenska Seglarförbundet i samråd med Svenska Carrera Förbundet.

A.1.5    I händelse av skiljaktighet mellan konstruktionsritningarna och klassreglerna skall klassreglerna gälla.

 

B     ORGANISATION

B.1       Administration

B.1. 1   Ändringar av dessa regler kan endast göras på Svenska Carrera Förbundets ordinarie årsmöte enligt föreningsstadgarna, samt efter godkännande av Svenska Seglarförbundet.

B.1.2    Administrativ instans för klassen är Svenska Carrera Förbundet.

B.2       Klassbevis

B.2.1    Ingen Carrera tillåts att segla i entypsklass utan giltigt klassbevis.

B.2.2    Klassbevis erhålles då båt, segel samt tillhörande utrustning blivit mätta och godkända av av Svenska Seglarförbundet auktoriserad mätman.

B.2.3    Vid inmätningstillfället skall mätmannen använda sig av Svenska Carrera Förbundets formulär.

B.2.4    Vid ägarbyte av båt förfaller klassbevis. Nytt klassbevis kan endast erhållas efter ansökan hos Svenska Carrera Förbundet.

B.2.5    Omfattande ändringar och / eller reparationer av båt och utrustning ogiltiggör klassbevis.

B.2.6    Det är båtägarens skyldighet att ansvara för att båt och dess utrustning ej strider mot klassreglerna.

B.2.7     Framtagande av klassbevis bekostas av båtägaren.

B.3       Segelnummer

B.3.1    Segelnummer tillika båtens regisreringsnummer erhålles från Svenska Carrera Förbundet.

C        VILLKOR VID TÄVLING

C.1       Utrustning

C.1.1    Inredning i främre sittbrunnen skall överensstämma med konstruktionsritning HC 04 gällande vikt och viktfördelning.

C.1.2    Inredning i aktre sittbrunnen skall överensstämma med konstruktionsritning HC 04 gällande vikt och viktfördelning.

C.1.3    Inredning i ruffen skall bestå av: Basinredning i glasfiberarmerad polyester­plast. Träinredning enligt ritning HC 05 (träinredning godkännes avvika från ritningen om den i övrigt överensstämmer med gällande vikt och viktfördelning.)

C.1.4             Båt skall vara utrustad med inombordsmotor.

C.1.5    Antal segel vid kappsegling är begränsat till: 1 storsegel, 1 genua I, 1 genua II, 1 genua III, 1 självslående fock, 2 spinnaker.

C.1.6    Backstagen placeras minst 1470 mm för om aktersta punkt samt max 100 mm

in från fribord enligt figur 1.

C.1.7    Mastfotshöjd : Avståndet mellan mastfot och bordläggningens överkant, mätt lodrätt vid bakkant mastgenomföring genom däck ned till mastfot, skall vara

minimum 1370 mm.

C.2       Flytläge

C.2.1    Viktkontroll sker genom flytprov.

Tillåten flythöjd:                           stäv max 930 mm

akter max 160 mm

C.3       Totalvikt

C.3.1    Båtens totalvikt skall enligt angivna villkor och specifikationer vara minst 3950 kg.

C.3.2    Kompensationsvikter skall tillföras båt som ej uppfyller kraven i punkt C.2.1.

Kompensationsvikterna skall vara permanent monterade och täckta med minst ett lager glasfiberarmerad polyesterplast.

C.3.3     Monteringsställen för kompensationsvikter är:

I botten på utrymmet för om förpiken.

I botten på utrymme längst akterut mot akterspegeln.

C.4       Segelsättning

C.4.1    När storseglet är satt ska den högsta synliga punkten vid fallhornet befinna sig lägre än underkant av det övre mätbandet, och akterliket eller dess förlängning ska skära bommens överkant innanför innerkant av bommens mätband.

C.5       Reklam

C.5.1    Båt och besättning får föra reklam i enlighet med ISAFs Regulation 20, Rek­lam­bestämmelser, 20.3.1.b, Kategori C.

D        SKROV

D.1       Mätning och godkännande

D.1.1    Som ursprung för denna klass gäller den första tillverkade uppsättningen konstruktionsformar (ursprungsform). För att säkerställa lika form på skrov, däck, köl och roder används även en uppsättning mallar (mallsätt).

D.1.2    Godkänd konstruktionsform måste helt överensstämma med ursprungsformen samt dess produkter med mallsättet.

D.1.3    Tillverkare av Carrera ansvarar för att skrov, däck, köl, roder och innermodul är konstruerade i enlighet med dessa regler.

D.2       Skrov

D.2.1    Skrov skall tillverkas i glasfiberarmerad polyesterplast enligt laminatritning HC 11.

D.2.2    Giltigt skrov skall överensstämma med mallsättet samt skrovritning HC 01. I övrigt skall mätvärdena ligga inom följande gränser.

Mått och toleranser

Längd:     11.500 mm ± 40 mm

Bredd:     2.400 mm ± 20 mm, SB max 6.580 mm

Djup:       2.800 mm ± 30 mm

Omfång:  6.245 mm ± 30 mm, SG max 6400 mm

Djup mäts från språnglinje vid sektion 14 (6.900 mm från stäven alt. 7.060 mm mätt från stäven längs fotlisten).

D.3       Däck

D.3.1     Däck skall tillverkas i glasfiberarmerad polyesterplast enligt ritning HC 04.

E               SKROVBIHANG

E.1       Köl och roder

E.1.1     Barlastkölen skall tillverkas enligt den officiella gjutmodellen och konstruktionsritning HC 03. Barlastkölen skall vara tilverkad av bly och skall till formen överensstämma med mallsättet.

Kölvikten skall av tillverkaren stansas in på kölens styrbordssida. Tillåten vikt 2.400kg ± 35 kg.

E.1.2     Roder skall tillverkas i glasfiberarmerad polyesterplast enligt roderritning HC 07 och skall till formen överensstämma med mallsättet.

F               RIGG

F.1                Mast

F.1.1     MATERIAL

F.1.1              Mast skall vara helt tillverkad i aluminiumlegering enligt ritning HC 02.

F.1.2     DIMENSIONER

Mastens tvärsnitt skall vara 170 – 180 mm x 110 – 120 mm.

F.1.3    BESLAG

Förstärkningar av rostfritt stål tillåts vid mastskarv och spridarfäste.

F.1.3.1 Masten skall vara försedd med spridare tillverkade i aluminiumlegering. Minimimått för spridarna skall vara 830 mm, mätt från mastens sida till den punkt där vant skär igenom spridama. Spridarna skall vara monterade vid masten enligt ritning HC 02.

F.1.4    VIKTER

F.1.4.1 Mastprofilens vikt okonad skall vara minst 4 kg/m. Mastens totalvikt skall vara minst 90 kg.

F.1.4.2 Mastens tyngdpunktsläge skall vara minst 7.300 mm, mätt från underkant av mastfotsbeslaget.

E1.5      Mast skall mätas komplett med stående och löpande rigg. Stående rigg skall vara monterad. Stag och vant inklusive vantskruvar tages i sin fulla längd mot mastfoten. Löpande rigg drages i topp och haländar vilar på marken vid respektive mynningshål.

F.1.6     Masten skall vara utrustad med minimum 20 mm breda mätband målade i kontrasterande färg. Avståndet mellan överkant av det undre bandet och underkant av det övre bandet ska vara max 13.000 mm.

F.1.7     Kaltopp skall vara 380 mm mätt från underkant övre mätmärke. Kompensationsvikter skall fästas i masttopp som är för kort. För bestämmande av korrektionsvikter gäller formeln: 1.1 x 0,043 x (380 – Y) kg, där Y = upp­mätt kaltopp i millimeter.

F.2       Bom

F.2.1     MATERIAL

Bom skall vara helt tillverkad i aluminiumlegering enligt ritning HC 02.

F.2.2     DIMENSIONER

Bommens tvärsnitt skall vara 120 – 150 mm x 75 – 110 mm.

F.2.3     BESLAG

F.2.4     VIKTER

Bommens totalvikt skall vara minst 20 kg.

Bommens tyngdpunktsläge skall vara minst 2.320 mm, mätt från framkant bom, inklusive beslag.

F.2.5     Bomuthal drages till bomnocken och halända skall vila på marken vid mynningshål.

F.2.6     Bommen skall vara utrustad med 20 mm breda mätband målade i kontrasterande färg enligt ritning HC 02.

F.2.6.1  Avståndet från innerkant mätband till akterkant mast, när bommen hänger horisontellt, ska vara max 4.700 mm

F.2.7     Överkant bom, när bommen hänger vinkelrätt mot masten, får inte vara lägre

än överkant mastens nedre mätband.

F.3        Spinnakerbom

F.3.1     Spinnakerbom skall vara helt tillverkad i aluminiumlegering enligt ritning HC 02.

F.3.2     Spinnakerbommens längd begränsas av att ingen del av spinnakerbommen får

finnas längre än 4 100 mm framför framkant mast då spinnakerbommen är

infäst till masten, horisontellt pekande i båtens långskeppslinje.

F.4        Stående rigg

F.4.1     Stående rigg skall vara tillverkad av 19‑trådig wire enligt ritning HC 02.

F.4.2     Dimensioner på vant och stag enligt följande diametermått :

Förstag :          6 mm

Akterstag:       Fri

Backstag:        Fri

Toppvant:        6 mm

Mellanvant:     5 mm

Undervant:      6 mm

G        SEGEL

G.1       Material

G.1.1             Segelmaterialet är fritt.

G.2       Mätning och godkännande

G.2.1    Beträffande mätning av segel gäller ISAF:s segelmätregler.

G.2.2    Vid segelmätning skall godkända segel certifieringsmärkas.

G.2.3    Nya eller väsentligt ändrade segel skall godkännas enligt punkt G.2.2.

G.3       Storsegel

G.3.1    Storsegel skall vara märkt på båda sidorna med klass‑ och nationalitets­be­teck­ning samt registreringsnummer.

G.3.2    Storseglet skall ha fyra lattfickor.

G.3.3    DIMENSIONER

minimum         maximum

Akterlikslängd                                                                  13.650 mm

Halvbredd                                                                           2.850 mm

Trekvartsbredd                                                                    1.650 mm

Fallhomsskäddans största dimension

mätt vinkelrättmot förliket                                                     150 mm

Lattfickelängder:

Översta och nedersta lattfickan                                                   Fritt

Mellanliggande lattfickor                                                             Fritt

Lattfickebredder:

Översta och nedersta lattfickan                                                   Fritt

Mellanliggande lattfickor                                                             Fritt

Avstånd från fallhornet till skärningspunkten

mellan akterliket och översta lattfickans

centrumlinje                                                                        2.730 mm

Avstånd från skothornet till skärningspunkten

mellan akterliket och nedersta lattfickans                          2.730 mm

centrumlinje

Avstånd från skothornet till skärningspunkten

mellan akterliket och nedersta lattfickans

centrumlinje                                                                         2.730 mm

G.4       Försegel

G.4.1    Till Carrera är följande kryssförsegel tillåtna:

Dimensioner      Max LP          Max förlik     Max akterlik

Genua I          6.150 mm          13.000 mm      10.750 mm

Genua II        5.100 mm          10.800 mm      10.000 mm

Genua III       3.900 mm          9.200 mm      8.200 mm

Självsl. fock   3.600 mm          11.300 mm      10.500 mm

 

Förtriangelns bas, J, max 4.160 mm.

G.4.2    Självslående fock får ha högst tre lattor, vilka skall dela in akterliket i fyra lika stora delar. Den översta lattan tillåts vara genomgående, de övriga max 700 mm långa.

G.4.3    Självslående fockens halvbredd, max 1.900 mm.

G.5       Spinnaker

G.5.1    Max liklängd (SL)                                    11.500 mm

Max halvbredd (SMW)                              9.300 mm

Max fotlängd (SP)                                     8.900 mm

G.5.2    Spinnakern skall vara märkt med båtens registreringsnummer.